null Lịch trực (từ ngày 22/01/2024)

content:

LỊCH TRỰC CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ - APD

(Tuần 03 - từ ngày 22/01/2024)

TT Giảng viên 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01
1 TS. Nguyễn Như Hà       x  
2 ThS. Lưu Thị Tuyết x x x x  
3 ThS. Nguyễn Tiến Đạt       x  
4 ThS. Đặng Minh Phương x   x x  
5 ThS. Hoàng Việt Hà Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ Nghỉ chế độ
6 ThS. Mai Phi Hoàng Sáng x   x  
7 ThS. Lương Mỹ Linh x   x x Sáng
8 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang x   x x Sáng
9 ThS. Phạm Thị Thanh Hoa     x x Sáng
10 CN. Lê Túc Vân x     x x