null Lịch trực (từ ngày 26/02/2024)

content:

LỊCH TRỰC TUẦN 09 THÁNG 02/2024

(Từ ngày 26/02-03/03/2024)

TT Giảng viên 26/02/2024 27/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 02/03/2024 03/03/2024
1 TS. Nguyễn Như Hà              
2 ThS. Lưu Thị Tuyết        
3 ThS. Nguyễn Tiến Đạt              
4 ThS. Đặng Minh Phương x   x x      
5 ThS. Hoàng Việt Hà Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ
6 ThS. Mai Phi Hoàng x x   x    
7 ThS. Lương Mỹ Linh              
8 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang x x   x      
9 ThS. Phạm Thị Thanh Hoa x   x x Sáng    
10 CN. Lê Túc Vân x x Chiều x x