null Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 02/1/2020)

LỊCH TRỰC VÀ LỊCH GIẢNG CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ

 

TT

Giảng viên

Lịch trực

Lịch giảng

1

TS. Nguyễn Như Hà

02 buổi/tuần

Sáng T3: 08h00 - 11h40

2

ThS. Lưu Thị Tuyết

Sáng T3: 10h-12h

Chiều T3: 13h00 - 16h40

Sáng T5: 08h00 - 11h40

3

ThS. Nguyễn Tiến Đạt

 

Sáng T6: 9h-11h

Sáng T2: 08h00 - 11h40

Chiều T2: 13h00 - 16h40

4

ThS. Đặng Minh Phương

Sáng T4: 9h-11h

Sáng T6: 08h00 - 11h40

Chiều T6: 13h00 - 16h40

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trực bắt đầu từ ngày 02/01/2020.

Lịch giảng bắt đầu từ ngày 17/02/2020./.