09/08/2023
Ngày 03/8/2023 vừa qua, Khoa Kinh tế số đã tiên phong bảo vệ thành công Đề án Rà soát hai chương trình đào tạo trước Hội đồng thẩm định cho hai chuyên ngành của khoa là: Chuyên ngành Phân tích dữ...