null Đăng ký, thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

content:

Kính gửi các đơn vị thuộc Học viện

Các đơn vị thuộc Học viện có nhu cầu đăng kí thực hiện nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường gửi lại Đăng ký, Thuyết minh đề cương và Dự toán kinh phí bản cứng và bản mềm gửi về Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 16/6/2024 để kịp tổng hợp và gửi Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường tổng hợp. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Minh Hạnh (0981863488) chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác. 

Công văn Vụ KHGDTN&MT: Tải tại đây

QĐ số 28 Quy chế QLSD kinh phí SNBVMT: Tải tại đây

Công văn Bộ TNMT + Mẫu Đề cương: Tải tại đây

Phụ lục 1: Tải tại đây

Phụ lục 2: Tải tại đây

Phụ lục 3: Tải tại đây

Phụ lục 4: Tải tại đây

Phụ lục 5: Tải tại đây

Phụ lục 6: Tải tại đây

Phụ lục 7: Tải tại đây

Phụ lục 8: Tải tại đây

Phụ lục 9: Tải tại đây

Phụ lục 10: Tải tại đây