null [ CÔNG BỐ KHOA HỌC ] - Tạp chí Pháp luật và Phát triển số 12/2023 của TS. Nguyễn Như Hà, ThS. Đặng Minh Phương

content:

Căn cứ theo Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 yêu cầu “Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhất là sở hữu trí tuệ trong thời đại số”;

- Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030”;

- Quyết định 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 đưa ra định hướng chiến lược số một đó là “xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo".

Ngày 24/01/2024, Tạp chí Pháp luật và Phát triển - số 12/2023 đã xuất bản bài nghiên cứu "Kinh nghiệm của Nhật Bản trong bảo hộ các sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo".

Nghiên cứu này do TS. Nguyễn Như Hà - Trưởng Khoa Luật Kinh tếThS. Đặng Minh Phương - Giảng viên Bộ môn DBIL, Khoa Luật Kinh tế là tác giả.

“Kinh nghiệm của Nhật Bản trong bảo hộ các sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo” - Tạp chí Pháp luật và Phát triển, số 12/2023

Pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung pháp luật sáng chế nói riêng sẽ là một trong những trọng tâm cần được quan tâm đặc biệt.

Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia có khung pháp luật pháp luật bảo hộ sáng chế hiệu quả như Nhật Bản sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

#LAWAPD #NNDS #NCKH