null [ CÔNG BỐ KHOA HỌC ] - Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Kỳ 1, số 398 của ThS. Phạm Thị Thanh Hoa

content:

Trong bài báo khoa học "Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đất đai trong phát triển bền vững ở Việt Nam" do ThS. Phạm Thị Thanh Hoa - Giảng viên Bộ môn DBIL, Khoa Luật Kinh tế là tác giả đăng trên Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Kỳ 1, số 398, tháng 2/2024, tác giả đã đề cập đến những vấn đề cấp bách cần được giải quyết để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai một cách công bằng và hiệu quả.

Trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội, việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng và bền vững. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức.

Để biết thêm chi tiết về nội dung bài báo, bạn có thể tìm đọc trên Tạp chí Dân chủ & Pháp luật.

#NCKH #DBIL #LAWAPD