Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Ngày đăng 01/03/2019 | 10:25 AM  | Lượt xem: 217

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Công trình nghiên cứu: Đề tài, đề án

Ghi chú

1

Impact of  Fiscal and Monetary Policy on Economic Growth in Vietnam

 

2

Chuyên đề: “Đổi mới thể chế thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính nhằm huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực”

 

3

Đề án “Xúc tiến hình thành trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ các ngân hàng,công tài chính và quỹ đầu tư lớn”

 

4

Xác định phạm vi nợ công, trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020

 

5

Huy động hợp lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển

 

6

Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến 2030

 

7

Xây dựng phương pháp đánh giá xếp hạng tín dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

 

8

Giáo trình: Tài chính Tiền tệ

 

9

Giáo trình: Thẩm định sự án đầu tư

 

10

Đề tài cấp thành phố: “Giải pháp chủ yếu  thu hút và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên đia bàn Hà Nội đến năm 2025”