Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Đề án CNTT 2015

Ngày đăng 31/01/2018 | 15:42 PM  | Lượt xem: 364
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+CNTT+2015.pdf/538066c7-9b4a-43e6-9946-e55d4cc9dc58

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:41 PM  | Lượt xem: 260
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+CNTT+2015.pdf/538066c7-9b4a-43e6-9946-e55d4cc9dc58

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:38 PM  | Lượt xem: 341
/documents/419678/468445/Quyet+dinh+phe+duy%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%81+%C3%A1n+C%C4%90R+2014.pdf/3f203f96-4a6f-4908-8819-e35bcb7b2124  

Chương trình đào tạo

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:30 PM  | Lượt xem: 345
/documents/419678/468310/CHUONG+TRINH+DAO+TAO+_+KNN.doc/5b25bc15-7566-4e60-8893-ab459a79eb13

Lịch trực tháng 2/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:28 PM  | Lượt xem: 289
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+2+n%C4%83m+.2018+-+Copy.xlsx/0eb36053-44ef-47ef-a0b6-aa6a49547289

Lý lịch khoa học Giảng viên cơ hữu khoa Đầu tư

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:22 PM  | Lượt xem: 479
ThS Nguyễn Thị Bích Phương.pdf ThS Trần Thị Ninh.pdf TS Phạm Ngọc Trụ.pdf TS Vũ Đình Hòa.pdf TS Nguyen Thanh Binh.pdf

Lịch trực tháng 2/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:20 PM  | Lượt xem: 231
Lịch trực tháng 2/2018 /documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+2--2018.xlsx/0ca87e10-1166-4f36-ac1e-aefe69eb1088

Lịch trực tháng 1/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:15 PM  | Lượt xem: 192
Lịch trực tháng 1/2018 /documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+1.2018.xlsx/9efa1a5b-fe84-4963-a0e1-49ff0e038e49

NCKH

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:11 PM  | Lượt xem: 226
HỘI THẢO CỐ VẤN HỌC TẬP

NCKH

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:02 PM  | Lượt xem: 200
Hội thảo NCKH

Bài đăng Tạp chí

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:56 PM  | Lượt xem: 184
Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:50 PM  | Lượt xem: 190
Bài tạp chí

Lịch trực khoa TH&CTH

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:19 PM  | Lượt xem: 159
Lịch trực K.2

Lịch trực Học kỳ 2

Ngày đăng 31/01/2018 | 11:52 AM  | Lượt xem: 162
Lịch trực kỳ 2 2017-2018

Các học phần giảng dạy

Ngày đăng 31/01/2018 | 11:51 AM  | Lượt xem: 130
Các học phần giảng dạy

Lịch trực Khoa Học kỳ II năm học 2017 -2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:49 AM  | Lượt xem: 272
Lịch trực

Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:00 AM  | Lượt xem: 274
Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Lịch trực tháng 1/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:54 AM  | Lượt xem: 319
Lịch trực

Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Ngày đăng 08/01/2018 | 03:44 PM  | Lượt xem: 307
Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Lịch trực khoa Tháng 1 năm 2018

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:24 PM  | Lượt xem: 482
Lịch trực