Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Hợp tác khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:01 PM  | View count: 342
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:59 AM  | View count: 279
Thông tin đang được cập nhật

Nghiên cứu khoa học khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:52 AM  | View count: 375
SÁCH, GIÁO TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố STT Tên công trình ...

Các chương trình đào tạo khoa kinh tế đối ngoại.

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:51 AM  | View count: 431
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung ...

Bài giảng khoa tài chính, tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:44 AM  | View count: 302
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:44 AM  | View count: 21543
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách...

Hợp tác khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:43 AM  | View count: 283
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:35 AM  | View count: 307
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:33 AM  | View count: 301
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:33 AM  | View count: 172
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:32 AM  | View count: 295
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:32 AM  | View count: 272
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:31 AM  | View count: 25241
Giới thiệu khoa Toán

IIG - Kế hoạch tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho HV CSPT ngày 06/9/2015

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:25 AM  | View count: 70
IIG - Kế hoạch và danh sách chia ca thi TOEIC: - Kế hoạch tổ chức thi  (tải tại đây) -  Danh sách ca thi  (tải tại đây)

Nghiên cứu khoa học khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:22 AM  | View count: 262
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:18 AM  | View count: 245
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:17 AM  | View count: 24071
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCS$PT ngày 8/1/2010 Trưởng khoa: TS. Nguyễn...

Bài giảng khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:16 AM  | View count: 269
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:15 AM  | View count: 188
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:12 AM  | View count: 99
Thông tin đang được cập nhật.