Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu khoa toán

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:31 AM  | View count: 21784
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA TOÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-HVCS&PT ngày 14/7/2010  của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) ...

IIG - Kế hoạch tổ chức thi TOEIC PLACEMENT cho HV CSPT ngày 06/9/2015

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:25 AM  | View count: 60
IIG - Kế hoạch và danh sách chia ca thi TOEIC: - Kế hoạch tổ chức thi  (tải tại đây) -  Danh sách ca thi  (tải tại đây)

Nghiên cứu khoa học khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:22 AM  | View count: 231
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:18 AM  | View count: 218
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa tài chính tiền tệ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:17 AM  | View count: 21519
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Khoa Tài chính Tiền tệ: QĐ thành lập số 05/QĐ-HVCS$PT ngày 8/1/2010 Trưởng khoa: TS. Nguyễn...

Bài giảng khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:16 AM  | View count: 232
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:15 AM  | View count: 166
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:12 AM  | View count: 82
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:11 AM  | View count: 201
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa quản lý đấu thầu

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:10 AM  | View count: 176
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:09 AM  | View count: 15016
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) ...

Bài giảng Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | View count: 200
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:08 AM  | View count: 17655
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác Khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:07 AM  | View count: 174
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa chính sách công

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:06 AM  | View count: 195
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | View count: 164
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:03 AM  | View count: 169
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:02 AM  | View count: 232
Thông tin đang được cập nhật.

Các chương trình đào tạo khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:01 AM  | View count: 165
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:57 AM  | View count: 18131
KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Trưởng Khoa:  TS. Vũ Thị Minh Luận Phó Trưởng khoa:  TS.  Trịnh Tùng Điện thoại CQ: 04 85898661 Fax: 04.37475217/35562392 1....