Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:57 AM  | Lượt xem: 42333
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Các chương trình đào tạo khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:52 AM  | Lượt xem: 378
Thông tin đang được cập nhật.

Bài giảng khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | Lượt xem: 383
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | Lượt xem: 68017
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ( Tờ rơi giới thiệu Khoa )   Chương trình đào tạo ngành Tài...

Hợp tác khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | Lượt xem: 364
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | Lượt xem: 363
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | Lượt xem: 323
Nghiên cứu khoa học

Các chương trình đạo tạo khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 486
Chương trình đào tạo

Nghiên cứu khoa học khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | Lượt xem: 323
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:46 AM  | Lượt xem: 338
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:44 AM  | Lượt xem: 72780
Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Bài giảng khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:19 AM  | Lượt xem: 450
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:18 AM  | Lượt xem: 380
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:16 AM  | Lượt xem: 342
Thông tin đang được cập nhật

Nghiên cứu khoa học khoa triết hoc và chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:16 AM  | Lượt xem: 468
Các công trình nghiên cứu khoa học       1.Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện 2. Báo, tạp chí ...

Giới thiệu khoa triết học và chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:13 AM  | Lượt xem: 30288
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA TRIẾT HỌC VÀ CHÍNH TRỊ HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-HVCS&PT ngày 31/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính...

Các chương trình đào tạo khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:12 AM  | Lượt xem: 466
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa chính sách công

Ngày đăng 13/10/2016 | 02:27 PM  | Lượt xem: 42080
GIỚI THIỆU VỀ KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG Phòng 602, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Điện thoại: 04.85863090 Phụ trách khoa: PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh Số điện...