Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Hợp tác khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:51 AM  | View count: 264
Thông tin đang được cập nhật

Bài giảng khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | View count: 197
Thông tin đang được cập nhật.

Nghiên cứu khoa học khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | View count: 254
Nghiên cứu khoa học

Các chương trình đạo tạo khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | View count: 424
Chương trình đào tạo

Nghiên cứu khoa học khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:49 AM  | View count: 196
Thông tin đang được cập nhật.

Hợp tác khoa đầu tư

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:46 AM  | View count: 198
Thông tin đang được cập nhật.

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:44 AM  | View count: 48523
Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Bài giảng khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:19 AM  | View count: 311
Thông tin đang được cập nhật

Hợp tác khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:18 AM  | View count: 269
Thông tin đang được cập nhật

Các chương trình đào tạo khoa triết học, chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:16 AM  | View count: 250
Thông tin đang được cập nhật

Nghiên cứu khoa học khoa triết hoc và chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:16 AM  | View count: 321
Các công trình nghiên cứu khoa học       1.Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện 2. Báo, tạp chí ...

Giới thiệu khoa triết học và chính trị học

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:13 AM  | View count: 28703
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA TRIẾT HỌC VÀ CHÍNH TRỊ HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-HVCS&PT ngày 31/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính...

Các chương trình đào tạo khoa đào tạo quốc tế

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:12 AM  | View count: 349
Thông tin đang được cập nhật

Giới thiệu khoa chính sách công

Ngày đăng 13/10/2016 | 02:27 PM  | View count: 33627
GIỚI THIỆU VỀ KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG Phòng 602, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Điện thoại: 04.85863090 Phụ trách khoa: PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh Số điện...