null Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển số 1 - 2023

content:

• TS. NGUYỄN THẾ VINH, TS. PHẠM NGỌC TRỤ - Phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. NGUYỄN NHƯ HÀ - Hoàn thiện quy định pháp luật về thành viên hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (TẢI TẠI ĐÂY)

• PGS, TS. NGUYỄN HỮU CHÍ: Kinh tế ban đêm - nhận diện và gợi ý chính sách, pháp luật (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. LÊ THỊ NHUNG: Cơ chế quản lý nguồn thu học phí tại các trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. TRẦN THỊ HUYỀN TRANG - Xây dựng Chính phủ kiến tạo và yêu cầu đặt ra đối với việc cải thiện các chỉ số quản trị địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. TỐNG HƯNG TÂM, Th.S. ĐỖ THỊ HOA, NGUYỄN HƯNG BÌNH - Chiến lược truyền cảm hứng học tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Chính sách và Phát triển (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. ĐỖ THANH HƯƠNG - Hiện trạng cơ cấu và tài chính của các tổ chức khoa học công nghệ công lập Việt Nam (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. NGUYỄN TIẾN HÙNG - Nghiên cứu và giảng dạy triết học Mác-Lênin góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (TẢI TẠI ĐÂY)

• Th.S. NGUYỄN HOÀNG DIỆU LINH - Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. LÂM THÙY DƯƠNG - Đổi mới trong phát triển doanh nghiệp Việt Nam (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. ĐÀM THANH TÚ - Quy trình chuyển đổi số kinh doanh cho doanh nghiệp (TẢI TẠI ĐÂY)

• Th.S. VŨ THỊ THÁI HÀ - Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về kinh tế tập thể, hợp tác xã (TẢI TẠI ĐÂY)

• Th.S. NGUYỄN THỊ THU - Vai trò của truyền thông chính sách công và một số vấn đề tồn tại đối với truyền thông chính sách công tại Việt Nam (TẢI TẠI ĐÂY)

• Th.S. BÙI THỊ HOÀNG MAI - Tối ưu hóa cơ cấu lao động theo ngành - nghiên cứu trường hợp Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2021 (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. MAI THỊ HOA - Thực trạng về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TẢI TẠI ĐÂY)

• TS. NGUYỄN THANH BÌNH- Một số giải pháp thúc đẩy tự chủ đại học tại các Trường Đại học Kinh tế và Quản lý (TẢI TẠI ĐÂY)

•  Th.S. NGUYỄN TIẾN ĐẠT - Th.S. ĐẶNG MINH PHƯƠNG - Một số vấn đề về pháp luật quyền tiếp cận thông tin dưới tác động của chính sách chuyển đổi số (TẢI TẠI ĐÂY)