06/06/2020
Lịch trực của Khoa Luật Kinh tế APD
04/02/2020
Lịch trực và lịch giảng của giảng viên Khoa Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 02/1/2020
29/08/2019
Khoa Luật Kinh tế thông báo lịch giảng và lịch trực của các giảng viên áp dụng từ ngày 26/8/2019.
19/08/2019
Khoa Luật Kinh tế thông báo lịch trực và lịch giảng của giảng viên Khoa áp dụng từ ngày 19/8/2019.