HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUY HOẠCH THEO LUẬT QUY HOẠCH 2017 TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội khóa XIV thông qua chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Có thể nói, hai Luật trên và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực thi hoạt động quy hoạch được ban hành (Nghị định 37/NĐ-CP ngày 07/5/2019 và Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc tạo căn cứ pháp lý vững chắc cho hoạt động quy hoạch ở Việt Nam. Luật đã góp phần thay đổi phương thức quản lý nhà n
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUY HOẠCH THEO LUẬT QUY HOẠCH 2017 TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Chương trình “TỂT SẺ CHIA 2020 - XUÂN ẤM BIÊN CƯƠNG”
Chương trình “TỂT SẺ CHIA 2020 - XUÂN ẤM BIÊN CƯƠNG”
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Đối tác Đối tác